www.sghz.net > 用Do%whilE语句求1至1000之间满足“用3除余2;用5除...

用Do%whilE语句求1至1000之间满足“用3除余2;用5除...

#include <stdio.h> void main() { int i=1,j=0; do{ if( i%3==2 && i%5==3 && i%7==2 ) { printf(“%4d ”,i); j=j+1; if( j%5==0 ) printf(“\n”); } i=i+1; }while(i<1000); }

int num = 1; int count = 0; do{ if(num % 3 == 2 && num %5 == 3 && num % 7 == 2) { System.out.println(num); count++; } num++; }while(num

int i = 1;int a[1000] ;int j = 0;while(i<=1000){ if(i %3 == 2&& i%5==3 && i%7==2){ a[j] = i; ++j; } ++i;}/**do while*/do{ if(i %3 == 2&& i%5==3 && i%7==2){ a[j] = i; ++j; } ++i;}while(i<=1000);

#include "stdio.h" int main() { int i,j=0; for(i=1;i<=1000;i++) { if(i%3==2&&i%5==3&&i%7==2) { printf("%d ",i); j++; if (j%5==0) {printf("\n");} } } return 0; }

clc clear i=1000; X=[]; while(i>0) if mod(i,3)==2&&mod(i,5)==3&&mod(i,7)==2; X=[X,i]; end i=i-1; end

var i,j:longint; begin for i:=1 to 1000 do begin if (i mod 3=2) and (i mod 5=3) and (i mod 7=2) then begin inc(j); write(i,' '); end; if j=5 then begin writeln; j:=0; end; end; end.

P = 1 : 1000;L = P((mod(P,3)==2)&(mod(P,5)==3)&(mod(P,7)==2));L就是了

#include main() { int number=0,i=1; while(i { while(number%3==2&&number%5==4&&number%7==3) { printf("The number %d is:%d\n",i,number); number++; i++; } number++; } }

因为不知道你是什么语言 我用的是java如果你是用C的话 也差不多把输出语句改一下int b=0;for(int a=0,a< =1000,a++){ if(a%3==2 && a%5==3 && a%7==5){ b++; system.out.println(a); //输出语句 }}system.out.println("个数:" + b);

下面是代码,你看下,满意请采纳,谢谢#include <stdio.h>int main (void){ int i; int k=0; for (i=1; i<=1000; i++) { for (;2==i%3 && 3==i%5 && 2==i%7;) { printf("%10d", i); k++; if(0==k%5) { printf("\n"); break; } break; } } printf("\n"); return 0;}

相关搜索:

网站地图

All rights reserved Powered by www.sghz.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sghz.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com